REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SKLEPU INTERNETOWEGO „SZALEO”

 

z dnia 26 lutego 2013 r.

 

 

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis internetowy „Sklep internetowy Szaleo” dostępny pod adresem http://www.szaleo.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1)    „Usługodawca” – Tomasz Kękuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Kękuś Szaleo.pl” wykonywaną pod adresem przy ul. Krakowskiej 9, 31-062 Kraków, posiadający NIP 679-277-31-97 oraz numer REGON 120856722; Dodatkowy adres wykonywania działalności to ul. Krzywda 1, 30-710 Kraków. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 989/2009

2)    „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego; Regulamin dostępny jest pod adresem http://szaleo.pl/content/3-regulamin-sklepu oraz w postaci pliku PDF do pobrania pod adresem http://szaleo.pl/regulamin_szaleo.pdf;

3)    „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy pod nazwą „Sklep internetowy Szaleo” dostępny pod adresem http://www.szaleo.pl, którego celem jest prowadzenie sprzedaży odzieży oraz akcesoriów odzieżowych;

4)     „Użytkownik” – każda osoba, w tym osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem;

5)    Użytkownik niezarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;

6)    Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;

7)    Konto – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika zarejestrowanego, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z określonych funkcji Serwisu, zwłaszcza zakupu Towarów, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika zarejestrowanego;

8)    „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania określonych danych osobowych Użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami, a także wymagająca dodatkowej akceptacji Regulaminu;

9)    Kupujący – Użytkownik zarejestrowany, który zakupił Towar u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu;

10) „Towar” – rzeczy sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;

11) „Adres do doręczeń Usługodawcy” – adres miejsca prowadzenia działalności wskazany w pkt 1.

 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

§2.

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i stanowi zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Użytkownik, który chce posiadać Konto, Regulamin akceptuje dodatkowo przy Rejestracji.
 3. Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z Serwisu wyłącznie poprzez jego przeglądanie.
 4. Dokonywanie zakupu Towarów możliwe jest jedynie przez Użytkownika zarejestrowanego.
 5. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§3.

Korzystanie z Serwisu wymaga,:

1)       przeglądarki internetowej,

2)       posiadania adresu poczty elektronicznej,

3)       rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,

4)       włączonej obsługi „cookies”.

Użytkownicy i Rejestracja

§4.

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
 2. Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami zarejestrowanymi tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rejestracja jest potwierdzana poprzez wyświetlenie odpowiedniej treści na stronie internetowej Serwisu dostępnej na Koncie Użytkownika zarejestrowanego oraz za pomocą przesłanej do niego wiadomości poczty elektronicznej.
 4. Dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego podczas Rejestracji mogą być przez niego w każdej chwili zmieniane poprzez odpowiednie czynności podjęte w Serwisie na Koncie.

 

Sprzedaż Towaru

§5.

 1. Podawana w Serwisie cena Towaru jest ceną brutto tj. zawierają podatek VAT i wyrażona  jest w polskich złotych.
 2. Do Ceny Towaru doliczane są opłaty za jego przesyłkę na adres wskazany przez Użytkownika zarejestrowanego zgodnie z ust. 8, 9 i 11.
 3. Użytkownik zarejestrowany dokonuje zakupu Towaru poprzez jego wybór oraz potwierdzenie zakupu w Serwisie zgodnie z instrukcjami zawartymi na odpowiednich stronach.
 4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 stanowi zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.
 5. Kupujący może dokonać jednocześnie zakupu więcej niż jednego Towaru.
 6. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy sprzedaży Towaru wyświetlając odpowiednią treść na stronie internetowej Serwisu dostępnej na Koncie Użytkownika zarejestrowanego oraz za pomocą przesłanej do niego wiadomości poczty elektronicznej.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 6 oraz Regulamin stanowią łącznie treść umowy sprzedaży Towaru zawartej z Kupującym.
 8. Dokonując zakupu Towaru Kupujący wybiera jeden z dostępnych w Serwisie sposobów jego dostawy lub odbiór osobisty pod Adresem do doręczeń Usługodawcy.
 9. Usługodawca informuje o kosztach każdego ze sposobów dostawy Towaru przed jego wyborem. „Warunki i cennik kosztów dostawy Towarów” stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Dokonując zakupu Towaru Kupujący wybiera także jeden z dostępnych sposobów płatności, zgodnie z §6.
 11. Całkowita Cena poszczególnych Towarów z wyszczególnionym kosztem dostawy podawana jest na Koncie w dziale „Koszyk”.
 12. Wysyłka zakupionego Towaru do Kupującego realizowana jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od zaksięgowaniu zapłaty ceny na rachunku bankowym lub w innym systemie informatycznym Usługodawcy – w przypadku wyboru przedpłaty lub niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni po dokonaniu zakupu Towaru w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Towaru.
 13. Koszty dostawy Towaru za granicę ustalane są indywidualnie pomiędzy Kupującym a Usługodawcą po wyborze Towaru, a przed zawarciem umowy sprzedaży.

Płatności

§6.

 1. Zapłata ceny za Towar lub Towary wraz z ewentualnymi kosztami ich przesyłki może być dokonana:

1)     jako przedpłata w formie przelewu lub przekazu na rachunek bankowy Usługodawcy w banku: mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA numer 32 1140 2004 0000 3702 5990 2408.

2)     jako przedpłata poprzez przekazanie środków pieniężnych za pomocą usług serwisu internetowego „Przelewy24.pl”, do którego link jest udostępniony w Serwisie. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

3)     przy odbiorze wysyłanego Towaru za pobraniem,

4)     gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym Towaru.

 

 1. Usługodawca wystawia Kupującemu fakturę VAT na zakupiony Towar na życzenie Kupującego zgłoszone w formularzu Serwisu internetowego w trakcie dokonywania zakupu lub do 7 dni od dnia zakupu Towaru, pod warunkiem podania prawidłowego numeru NIP Kupującego.

 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru

§7.

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na doręczonym razem z Towarem formularzu lub elektronicznie poprzez formularz dostępny w Serwisie pod adresem http://szaleo.pl/content/7-formularz-zwrotu przesłany pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy sklep(małpa)szaleo.pl.
 2. Towar powinien być zwrócony wraz z dowodem jego zakupu. Niniejsze postanowienie nie oznacza, że warunkiem możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w ust. 1 jest jego nierozpakowanie.
 3. Towar zwracany zgodnie z ust. 9 jest odsyłany przez Kupującego na jego koszt na Adres do doręczeń Usługodawcy.
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący wskazuje jednocześnie sposób i formę zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Towar.  

 

Wady Towaru i reklamacje

§8.

 1. W razie stwierdzenia wad fizycznych Towaru kupujący powinien możliwie najszybciej skontaktować się z Usługodawcą i odesłać Towar na Adres do doręczeń Usługodawcy wraz z dowodem zakupu lub jego kopią.
 2. Dokonując reklamacji, o której mowa w ust. 1, Kupujący przesyła Usługodawcy także oświadczenie zawierające informacje o reklamacji dostępne w Serwisie pod adresem http://szaleo.pl/content/7-formularz-zwrotu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 może być przesłane Usługodawcy w formie pisemnej na Adres do doręczeń Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres sklep(małpa)szaleo.pl.
 4. Koszty przesłania wadliwego Towaru przez Kupującego Usługodawca zwraca mu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Usługodawcę.
 6. Postanowienia przewidziane w ust. 1-6 nie uchybiają jakimkolwiek uprawnieniom Kupujących będących konsumentami z tytułu niezgodności towaru z umową przewidzianych odrębnymi przepisami.

 

Polityka prywatności i dane osobowe

§9.

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych oraz inne informacje pochodzące od nich zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

 

Przerwy w działaniu Serwisu

§10.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne w zakresie Serwisu

§11.

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem sklep(małpa)szaleo.pl, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie znajdujący się pod adresem http://www.szaleo.pl/kontakt lub pisemnie na Adres do doręczeń Usługodawcy.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje, o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

 

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

§12.

Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

Blokada Konta

§13.

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik zarejestrowany:

1)       podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,

2)       uporczywie narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu pomimo uprzedniego, doręczonego wezwania do zaprzestania takich działań,

3)       propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

Czas trwania umowy i jej zakończenie

§14.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sklep(małpa)szaleo.pl, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie znajdujący się pod adresem http://www.szaleo.pl/kontakt  bądź pisemnie na Adres do doręczeń Usługodawcy.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika zarejestrowanego poczta elektroniczną.
 4. Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, jeżeli mimo wcześniejszego zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się w tym zakresie do poleceń Usługodawcy.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.

Zmiany Regulaminu

§15.

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
 2. Usługodawca drogą elektroniczną informuje już istniejących Użytkowników zarejestrowanych o zmianie Regulaminu.
 3. W terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zarejestrowany ma prawo złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Do momentu upływu tego terminu Użytkownik zarejestrowany nie jest związany zmianami Regulaminu.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres sklep(małpa)szaleo.pl, drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony w Serwisie pod adresem http://www.szaleo.pl/kontakt bądź listownie na Adres do doręczeń Usługodawcy.
 5. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem przez Użytkownika zarejestrowanego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.

Prawo i jurysdykcja właściwa

§16.

 1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w ramach Serwisu jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami będącymi konsumentami.
 4. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów sądem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 3, jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe

§17.

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą listownie na Adres do doręczeń Usługodawcy, pocztą elektroniczną na adres sklep(małpa)szaleo.pl lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie pod adresem http://www.szaleo.pl/kontakt. Telefon kontaktowy dla klientów to: +48602575838
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1)    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

4)    ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r.  Nr  22,  poz.  271 z późn. zm.),

5)    ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 lutego 2013 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SKLEPU INTERNETOWEGO „SZALEO”

 

WARUNKI I CENNIK DOSTAWY TOWARÓW

 

 

 

Koszt dostawy

Poczta Polska
kurier pocztex 48 - pobranie

12,99 zł

kurier DPD
przesyłka pobraniowa

12,99 zł

odbiór osobisty
sklep w Krakowie, ul. Krakowska 9

za darmo

 

 

Płatność z góry przelewem

 

Koszt dostawy

w zależności od wartości zamówienia

 
do 99,99 zł
od 100 zł
Poczta Polska
kurier pocztex 48

9,99 zł

za darmo

Kurier DPD
przedpłata

10,99 zł

za darmo

 

                                                                                                          

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SKLEPU INTERNETOWEGO „SZALEO”

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Zasady ogólne

§1.

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich ani w inny sposób nie przekazuje ich żadnym osobom trzecim z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 3. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca dokłada starań, aby w możliwie najszerszym zakresie stosować w ramach Serwisu technologie podnoszące bezpieczeństwo dokonywanych, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, autentykacji i autoryzacji  poprzez stosowanie certyfikatów SSL.

 

Zakres danych Użytkowników przetwarzanych przez Usługodawcę

§2.

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezarejestrowanych nie wymaga podania przez nich danych osobowych lub innych informacji.
 2. Dla uzyskania statusu Użytkownika zarejestrowanego konieczne jest podanie przy Rejestracji wskazanych w formularzach danych, w tym także informacji stanowiących dane osobowe.
 3. Dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celu wykonywania umów sprzedaży Towarów.

 

Przetwarzanie danych osobowych

§3.

 1. W zakresie, w jakim dane podawane zgodnie z §2 ust. 2 stanowią dane osobowe ich przetwarzanie odbywa się na zasadach niniejszego paragrafu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie danych wskazanych w formularzu zakupu Towaru jako obowiązkowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Dane osobowe Użytkownika zarejestrowanego przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wykonania przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz w celu wykonania umów sprzedaży Towarów zgodnie z Regulaminem.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników zarejestrowanych osobom trzecim, chyba że taki obowiązek lub możliwość wynika z przepisu obowiązującego prawa (powierzenie przetwarzania danych osobowych). Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w ramach usługi hostingu serwera, w zakresie ich przechowywania na serwerze, na którym umieszczono Serwis firmie IQ.PL sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 6. Użytkownik zarejestrowany ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru Usługodawcy w każdej chwili.

 

Pliki cookies

§4.

Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o połączeniu użytkownika z Serwisem pozwalające dostosować treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 

Postanowienia końcowe

§5.

 1. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

1)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).